GiveMeInfo project

School number 36 named after Raffi

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1058 19.12.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմաբ դիմել էր Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.09.2012 19.09.2012
1017 03.10.2012 Mute refusal 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցին և խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.08.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.