GiveMeInfo project

School number 177 named after Galina Staravoytova

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1056 20.02.2013 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմաբ դիմել էր Գալինա Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոցին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.09.2012 18.09.2012
1016 03.10.2012 Mute refusal 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել Գալինա Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոցին՝ խնդրելով տեղեկություններ դպրոցում 1-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.08.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.