GiveMeInfo project

School number 20 named after John KIrakosyan

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1055 19.12.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի սեպտեմբերի 12-ին տեղեկություն ստանալւ կրկնակի հարցում էր ուղարկել Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում 1-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.09.2012 18.09.2012
1014 03.10.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին փոստով ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցից խնդրել էր տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.08.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.