GiveMeInfo project

Embassy of the Russian Federation in the Republic of Armenia

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1005 21.08.2012 Mute refusal 2012թ.-ի հունիսի 11-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ իրեն դիմած քաղաքացի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.07.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.