GiveMeInfo project

Tashir Municipality

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1451 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Տաշիրի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 06.11.2014
852 10.05.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի փետրվարի 21-ին դիմել էր Տաշիրի քաղաքապետարանին և խնդրել էր տեղեկություններ Տաշիր քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված և հատկացված... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.02.2012 24.02.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.