GiveMeInfo project

Alaverdi Municipality

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
899 04.06.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 15.03.2012թ.-ին տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցում էր ուղարկել Ալավերդու քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ Ալավերդի քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.03.2012 -
850 10.05.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի փետրվարի 21-ին գրավոր հարցում էր ուղարկել Ալավերդու քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ Ալավերդի քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.02.2012 21.03.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.