GiveMeInfo project

Talin Municipality

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1436 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Թալինի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 05.11.2014
839 12.04.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի փետրվարի 21-ին ուղարկված գրավոր հարցմամբ Թալինի քաղաքապետարանից խնդրել էր տեղեկություններ Թալին քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.02.2012 24.02.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

31.03.2022 #3397 - Երևանի քաղաքապետարան

Լրացուցիչ հարցում։ Ի պատասխան Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ 2022 թվականի մարտի 28-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու թիվ 349-79 հարցման՝ Քաղաքապետարանը մարտի 30-ին ուղարկել էր պատասխան գրություն, որում նշված էր, որ «․․․ հիշյալ հողամասի նկատմամբ առկա չէ պետական գրանցում, որտեղ պետք է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.