GiveMeInfo project

"Mush" Condominium

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
768 20.02.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր "Մուշ" համատիրությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ համատիրության գործունեության վերաբերյալ: Համատիրությունը Ինֆորմացիայի ազատության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 30.10.2009 13.11.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

31.03.2022 #3397 - Երևանի քաղաքապետարան

Լրացուցիչ հարցում։ Ի պատասխան Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ 2022 թվականի մարտի 28-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու թիվ 349-79 հարցման՝ Քաղաքապետարանը մարտի 30-ին ուղարկել էր պատասխան գրություն, որում նշված էր, որ «․․․ հիշյալ հողամասի նկատմամբ առկա չէ պետական գրանցում, որտեղ պետք է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.