GiveMeInfo project

"Specialized children's home of Nor Kharberd" SNCO

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
739 20.02.2012 Unjustified answer Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն" ՊՈԱԿ-ինխնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ մանկատան գործունեության վերաբերյալ: Հարցումն ուղարկելուց 5 օր անց... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 13.07.2009 18.07.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3050 - Davtashen administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.