GiveMeInfo project

Metsamor Municipality

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1441 08.12.2014 Mute refusal 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Մեծամորի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 -
676 10.05.2012 Late full response 2012թ.-ի փետրվարի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել Մեծամորի քաղաքապետարանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ Մեծամոր քաղաքի բյուջեով ձյան... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.02.2012 02.03.2012
702 20.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Մեծամորի քաղաքապետարանին` խնդրելով տրամադրել Մեծամոր համայնքի զարգացման եռամյա ծրագրի պատճենը և 2008թ. ընթացքում Մեծամորի քաղաքապետի կողմից կայացված... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 04.03.2009 09.03.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

31.03.2022 #3397 - Երևանի քաղաքապետարան

Լրացուցիչ հարցում։ Ի պատասխան Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ 2022 թվականի մարտի 28-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու թիվ 349-79 հարցման՝ Քաղաքապետարանը մարտի 30-ին ուղարկել էր պատասխան գրություն, որում նշված էր, որ «․․․ հիշյալ հողամասի նկատմամբ առկա չէ պետական գրանցում, որտեղ պետք է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.