GiveMeInfo project

"Marianna" Co.Ltd

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1220 02.07.2013 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2013թ.-ի մայիսի 17-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Դուստր Մարիաննա" ՍՊԸ-ին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.05.2013 24.06.2013
603 30.01.2012 Unjustified answer Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 18.11.2011թ.-ին դիմել էր "Դուստր Մարիաննա" ՍՊԸ-ին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության արտադրանքի վերաբերյալ: Հարցմանը պատասխան չի ստացվել:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 06.12.2011 16.12.2011
602 17.01.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 18.11.2011թ.-ին դիմել էր "Դուստր Մարիաննա" ՍՊԸ-ին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության արտադրանքի վերաբերյալ: Հարցմանը պատասխան չի ստացվել:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 18.11.2011 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.