GiveMeInfo project

"SME Investments" UCO CJSC

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
599 01.12.2011 Legal refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Անկախ" շաբաթաթերթի լրագրողի խնդրանքով 2011թ.-ի նոյեմբերի 22-ին գրավոր հարցմամբ դիմել էր "ՓՁՄ Ներդրումներ" ՈւՎԿ ՓԲԸ-ին` խնդրելով տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 22.11.2011 29.11.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2020 #3157 - Jermuk Municipality

Բյուջե, Ջերմուկ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյդոյանը հարցում է ուղարկել Ջերմուկի համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել Ջերմուկի համայնքապետարանի 2019թ. բյուջեի վերաբերյալ տեղեկություններ և դրա կատարման հաշվետվությունը։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.