GiveMeInfo project

v. Vorotan

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
577 25.10.2011 On time full response ԻԱԿ-ը 2009թ.-ի փետրվարի 7-ին փոստով ուղարկված գրավոր հարցմամբ դիմել էր Որոտանի գյուղապետարանին և խնդրել էր տրամադրել Որոտանի 2008թ.-ի բյուջեի և բյուջեի կատարման հաշվետվության պատճենները: Հարցումն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.02.2009 14.02.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.