GiveMeInfo project

Central Bank of Armenia

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
443 23.01.2012 Full response with referral Ուսանող Տիգրան Դավուդյանը Կենտրոնական բանկին խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ բանկի շենքի վերանորոգման գումարների վերաբերյալ: Ի պատասխան` հարցումն ուղարկելուց 9 օր անց բանկը հղում է արել բանկի... Տիգրան Դավուդյան 11.05.2011 20.05.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.