GiveMeInfo project

Investigatory Service of Shirak region

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
513 02.08.2011 Late full response ԻԱկ-ին էր դիմել քաղաքացի Գայանե Մխիթարյանը և խնդրել է իրեն օգնել Շիրակի մարզի քննչական բաժնից տեղեկատվություն ստանալու հարցում: Ուստի, ԻԱԿ-ը 2010թ.-ի հունիսի 14-ին գրավոր հարցումով դիմեց քաաչական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.06.2010 25.06.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.