GiveMeInfo project

National Insectorate of Language

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1898 03.06.2016 On time full response Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Լեզվի պետական տեսչությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ տեսչության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 17.03.2016
1615 06.05.2015 Mute refusal 2015թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Լեզվի պետական տեսչությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ տեսչության ծառայողական ավտոմեքենաների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2015 -
970 19.06.2012 Full response with referral Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի մայիս 29-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել Լեզվի պետական տեսչությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2011թ.-ին տեսչության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.05.2012 04.06.2012
438 23.01.2012 On time full response Հարցումը վերաբերում է հեռուստատեսային եթերում "Լեզվի մասին" ՀՀ օրենքի խախտումներին: Հարցումն ուղարկելուց 7 օր անց Լեզվի պետական տեսչությունը տրամադրել է լիարժեք պատասխան: Նունե Ենգուլյան 11.05.2011 18.05.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.