GiveMeInfo project

RA Ministry of Emergency Situations

Cases

Total number of requests: 58

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1170 02.05.2013 Late full response 2013թ.-ի ապրիլի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և խնդրել նախարարության կարիքների համար մեկ անձից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.04.2013 13.04.2013
1112 05.03.2013 Incomplete response 2013թ.-ի հունվարի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012թ.-ին նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 26.01.2013 08.02.2013
1076 11.12.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի հոկտեմբերի 5-ին տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ նախարարի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.10.2012 12.11.2012
1034 18.10.2012 Incomplete response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի սեպտեմբերի 4-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ նախարարի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 04.09.2012 08.10.2012
591 05.06.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 19.10.2011թ.-ին փոստով գրավոր հարցում էր ուղարկել ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ նախարարության կողմից 2010թ.-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.10.2011 -
378 05.06.2012 Mute refusal 2011թ.-ի մայիսի 25-ին ԻԱԿ-ը կրկնակի հարցումով դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով հայտնել կա՞ն արդյոք նախարարության տնօրինության տակ փաստաթղթեր, որոնք գաղտնազերծվել են... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 25.05.2011 -
352 05.06.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը՝ խնդրելով նախարարության տնօրինության տակ գտնվող՝ 2010թ.-ին գաղտնազերծված փաստաթղթերի պատճենները: Նախարարությունը... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.03.2011 -
320 05.06.2012 Unjustified refusal ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ նախարարության տնօրինության տակ գտնվող՝ 2010թ-ին գաղտնազված փաստաթղթերի մասին: Նախարարությունը հարցումն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.02.2011 26.02.2011
811 05.06.2012 Unjustified refusal 2009թ.-ի հոկտեմբերի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ նախարարության ենթակայության տակ գտնվող "Տեխնիկական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.10.2009 -
906 13.04.2012 Late full response 2012թ.-ի մարտի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ նախարարության ինտերնետային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.03.2012 04.04.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.