GiveMeInfo project

Primary School 67 after E. Charents, Yerevan

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1008 20.10.2016 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի օգոստոսի 17-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 67 դպրոցին՝ խնդրելով տեղեկություններ դպրոցում 1-ին դասարանի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.08.2012 23.08.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3050 - Davtashen administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.