GiveMeInfo project

Yerevan State Institute of Theater and Cinematography

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
464 08.05.2015 Legal refusal 2010թ.-ի հոկտեմբերի 21-ին ԻԱԿ-ը գրավոր հարցում էր ուղակել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին ինստիտուտի իրականացրած ծրագրերի և դրանց համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.10.2010 28.10.2010
1339 06.05.2014 On time full response 2014թ.-ի ապրիլի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երեւանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին` խնդրելով տեղեկություններ ինստիտուտի դասախոսական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.04.2014 07.04.2014
1234 20.08.2013 On time full response 2013թ.-ի հուլիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին և խնդրել էր տեղեկություններ ուսանողների կողմից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.07.2013 26.07.2013
346 23.01.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցում էր ուղակել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին ինստիտուտի իրականացրած ծրագրերի և դրանց համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 09.02.2011 24.03.2010

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2023 #3532 - RA Minister of Economy

Զգայուն ապրանքների ցանկ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարության «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն 2021, 2022 և 2023...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.