GiveMeInfo project

Territorial Administration Ministry (up to 2014)

Cases

Total number of requests: 19

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1471 03.12.2014 On time full response 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը և խնդրել տեղեկություններ նախարարության աշխատակազմին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 13.11.2014
1417 07.11.2014 On time full response 2014թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ հեռախոսակապի ծառայության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 31.10.2014 06.11.2014
1360 02.06.2014 On time full response 2014թ.-ի մայիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2013թ.-ին նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.05.2014 23.05.2014
1280 10.09.2013 On time full response 2013թ.-ի օգոստոսի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.08.2013 29.08.2013
1206 07.05.2013 On time full response 2013թ.-ի ապրիլի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2012թ.-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.04.2013 16.04.2013
1187 06.05.2013 On time full response 2013թ.-ի ապրիլի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2012թ.-ին նախարարության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.04.2013 16.04.2013
1165 02.05.2013 On time full response 2013թ.-ի ապրիլի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը և խնդրել նախարարության կարիքների համար մեկ անձից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.04.2013 11.04.2013
1131 26.03.2013 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2013թ.-ի փետրվարի 5-ին էլեկտրոնային փոստով տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.02.2013 -
1108 05.03.2013 Incomplete response 2013թ.-ի հունվարի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2012թ.-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 26.01.2013 07.02.2013
1096 08.01.2013 Late full response 2012թ.-ի դեկտեմբերի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը՝ խնդրելով հայտնել, թե ներկայումս ի՞նչ փուլում է... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.12.2012 27.12.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.