GiveMeInfo project

Kentron condominium

Cases

Total number of requests: 5

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1216 07.05.2013 Late full response 2013թ.-ի ապրիլի 11-ին ԻՆֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Կենտրոն համատիրությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ իրեն դիմած՝ Տիգրամ Մեծի 39 շենքի բնակիչների համար: Համատիրությունը լիարժեք պատասխան... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.04.2013 23.04.2013
1091 03.12.2012 On time full response 2012թ.-ի նոյեմբերի 22-ին ԻՆֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Կենտրոն համատիրությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ իրեն դիմած՝ Տիգրամ Մեծի 39 շենքի բնակիչների համար: Համատիրությունը լիարժեք... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 22.11.2012 01.12.2012
835 23.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը իրեն դիմած քաղաքացի Ս. Դոյդոյանի համար հարցում էր ուղարկել Կենտրոն համատիրությանը` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքասու բնակարանի սպասարկման վարձի պարտքի վերաբերյալ:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 01.03.2010 -
519 23.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը իրեն դիմած քաղաքացի Ս. Դոյդոյանի համար հարցում էր ուղարկել Կենտրոն համատիրությանը` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքասու բնակարանի սպասարկման վարձի պարտքի վերաբերյալ:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 11.02.2010 18.02.2010
542 18.10.2011 Late full response ԻԱԿ-ը Կենտրոն համատիրությունից 2011թ.-ի օգոստոսի 6-ին փոստով ուղարկված հարցմամբ խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ Զավարյան 1 շենքի սպասարկման, ինչպես նաև համատիրության վերաբերյալ: Համատիրությունը... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 06.08.2011 24.08.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.