GiveMeInfo project

Republican party of Armenia

Cases

Case #983

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 03.07.2012

Request Date 14.06.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի հունիսի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը կրկնակի հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը՝ խնդրելով տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 4-ին Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակում կազմակերպած միջոցառման վերաբերյալ: Նույնաբովանդակ հարցմանը, որն Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն ուղարկել էր 2012թ.-ի մայիսի 25-ին, կուսակցությունը չէր պատասխանել: Կուսակցությունն անպատասխան է թողել նաև կրկնակի հարցումը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

20.03.2024 #3588 - Office of Prime Minister

Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.