GiveMeInfo project

Democratic party of Armenia

Cases

Case #933

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 19.06.2012

Request Date 25.04.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի ապրիլի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությանը` խնդրելով տեղեկություններ կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզչության վրա ծախսված գումարների վերաբերյալ: Կուսակցությունը հարցումը թողեց անպատասխան:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.