GiveMeInfo project

Republican party of Armenia

Cases

Case #883

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 10.05.2012

Request Date 05.03.2012

Response date 12.03.2012

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2012թ.-ի մարտի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը` խնդրելով տեղեկություններ կուսակցության գործունեության վերաբերյալ: Կուսակցությունը պատշաճ պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 7 օր անց: Նշենք նաեւ, որ պատասխան գրությամբ խնդրվող տեղեկությունները տրամադրելուց բացի կուսակցությունը նաեւ մեկնաբանել էր օրենքը, որի հետ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը համաձայն չէ, քանի որ տրված մեկնաբանությունը չի համապատասխանում "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի տրամաբանությանը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.