GiveMeInfo project

Cases

Case #833

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 23.02.2012

Request Date 15.02.2010

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Արտաշավանի գյուղապետարանին` իրեն դիմած քաղաքացի Սերգեյ Սիմոնյանի համար տեղեկություններ ստանալու նպատակով: Գյուղապետարանը Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հարցումը թողել է անպատասխան:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.