GiveMeInfo project

Republican party of Armenia

Cases

Case #801

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 22.02.2012

Request Date 15.04.2009

Response date 20.04.2009

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2009թ.-ի ապրիլի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը և խնդրել էր տեղեկություններ կուսակցության ստացած նվիրատվությունների մասին, ինչպես նաև, կուսակցության` 2008թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության պատճենը: Կուսակցությունը Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հարցումը լիարժեք պատասխան է տրամադրել:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.