GiveMeInfo project

"Shengavit" territorial military registration and...

Cases

Case #795

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 21.02.2012

Request Date 07.07.2009

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2009թ.-ի հուլիսի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Շենգավիթ" տարածքի զինվորական կոմիսարիատին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ նորակոչիկների մասին տեղեկատվության հասանելիության և տեղեկատվության ազատության ոլորտում զինվորական կոմիսատների գործառույթների վերաբերյալ: Կոմիսարիատը հարցումը թողել է անպատասխան:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.