GiveMeInfo project

"Armenian national congress" alliance

Cases

Case #784

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 21.02.2012

Request Date 21.04.2009

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2009թ.-ի ապրիլի 21-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր "Հայ Ազգային Կոնգրես" դաշինքին և խնդրել էր տեղեկություններ դաշինքի ստացած նվիրատվությունների մասին, ինչպես նաև, դաշինքի` 2008թ.-ի ֆինանսական հաշվետվության պատճենը: Դաշինքը Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հարցումը թողել է անպատասխան:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

01.04.2021 #3235 - Գեղարքունիքի մարզպետարան

Ծնելիություն Գեղարքունիք։ 2021 թվականի ապրիլի 1-ին քաղաքացի Մարիամ Ղազարյանը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզի ծնելության վերաբերյալ տվյալներ2002 և 2020 թվականների համար։ Պատասխան գրությամբ մարզպետարանը նշել է, որ հարցմամբ պահանջված...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.