GiveMeInfo project

"National institute of standarts" of the RA MOE

Cases

Case #494

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 02.08.2011

Request Date 28.06.2010

Response date 02.07.2010

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description ԻԱԿ-ը Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին խնդրել էր հայտնել կա՞ն արդյոք ստանդարտներ, որոնք սահմանում են, թե օրվա ընթացքում որ ժամից կարող են սկսվել բարձր աղմուկով ուղեկցվող շինարարական աշխատանքները եւ որ ժամին պետք է ավարտվեն, նաև խնդրել էր տրամադրել այդ ստանդարտները: Հարցումն ուղարկելուց 4 օր անց ստացվեց լիարժեք պատասխան, որով ինստիտուտը նշում էր, որ նման ստանդարտներ սահմանված չեն:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

20.03.2024 #3588 - Office of Prime Minister

Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.