GiveMeInfo project

Արարատի քաղաքապետարան

Cases

Case #401

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 25.07.2011

Request Date 07.12.2010

Response date 27.12.2010

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description ԻԱԿ- էր դիմել քաղաքացի Հակոբ Թովմասյանը` խնդրելթվ իրեն օգնել Արարատի քաղաքապետարանից քաղաքաի կոմունալ սպասարկման վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու հարցում: ԻԱԿ-ը 2010թ.-ի դեկտեմբերի 7-ին գրավոր հարցմամբ դիմեց Արարատի քաղաքապետարանին` խնդրելով տրամադրել քաղաքացուն անհրաժեշտ տեղեկությունները: Հարցումն ուղարկելուց 20 օր անց քաղաքապետարանը տրամադրեց լիարժեք պատասխան:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.