GiveMeInfo project

Ministry of Finance

Cases

Case #3493

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 15.09.2023

Request Date 25.07.2023

Response date 31.07.2023

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Ապրանքատեսակների ներմուծում և արտահանում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Ֆինանսների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել մի խումբ ապրանքատեսակների 2022 թվականի ընթացքում ՀՀ ներմուծող և ՀՀ-ից արտահանող ընկերությունների առաջին տասնյակի վերաբերյալ տեղեկություններ՝ նշելով ընկերության անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, ներմուծման/արտահանման դրամային և ֆիզիկական (քանակական) ծավալները, ներկրման և արտահանման երկրները։← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.