GiveMeInfo project

Prosecutor General of the RA

Cases

Case #3375

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 25.02.2022

Request Date 11.02.2022

Response date 23.02.2022

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Քրեական օրենսգիր 226.2: 2022 թվականի փետրվարի 11-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ գլխավոր դատախաղազություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գործ է հարուցվել 2021 թ․-ի ընթացքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 226.2 հոդվածով, դրանցից քանիսն են հարուցվել լրագրողի/լրատվամիջոցի նկատմամբ և այդ հարուցված գործերից քանիսն են ավարտվել։ Դատախազությունը տրամադրել է լիարժեք պատասխան։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.