GiveMeInfo project

National Security Service

Cases

Case #3160

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 23.09.2020

Request Date 16.09.2020

Response date 22.09.2020

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Ինչպես նաև խնդրել ենք նշել, թե հարցումներից քանիսն են ստացվել թղթային, քանիսն էլեկտրոնային եղանակով և քանիսը՝ e-request.am համակարգի միջոցով։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

21.01.2021 #3234 - Ministry of Healthcare

COVID թեստավորում։ Livenews.am-ի լրագրող Թագուհի Ասլանյանը 2021 թվականի հունվարի 21-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Առողջապահության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Համավարակի ընթացքում իրականացված թեստավորումների վերաբերյալ։ Ուշացումով տրամադրված պատասխանը թերի է։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.