GiveMeInfo project

Արագածոտնի մարզպետարան

Cases

Case #3123

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 16.09.2020

Request Date 15.09.2020

Response date 16.09.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արագածոտնի մարզպետարան՝ խնդրել տրամադրել տեղեկություն, թե տեղեկություն ստանալու քանի՞ հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Ինչպես նաև խնդրել ենք նշել, թե հարցումներից քանիսն են ստացվել թղթային, քանիսն էլեկտրոնային եղանակով և քանիսը՝ e-request.am համակարգի միջոցով։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.01.2021 #3210 - Ministry of Defense

ՀՀ ԶՈՒ դիրքային փոփոխություններ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունվարի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ իրավական փաստաթղթի, համաձայնագրի, հայտարարության հիման վրա են ՀՀ Զինված Ուժերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.