GiveMeInfo project

Գեղարքունիք

Cases

Case #3084

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 08.08.2020

Request Date 28.07.2020

Response date 05.08.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Աղբ, տուգանքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ.-ի հուլիսի 28-ին դիմել է Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մարզում՝ աղբը չսահմանված վայրում թափելու համար տուգանված իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց թվի մասին։← Back to list

Request
Answer
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.09.2020 #3152 - State Revenue Committee

Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Պետական եկամուտների կոմիտե՝՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել , թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Ինչպես նաև խնդրել...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.