GiveMeInfo project

Civil Status Acts Registration Agency

Cases

Case #3077

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 16.07.2020

Request Date 07.07.2020

Response date 15.07.2020

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Մահերի վիճակագրություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հուլիսի 7-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի մարդ է մահացել ՀՀ-ում 2018, 2019 և 2020 թթ․-ի մարտ-հունիս ամիսներին։← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.