GiveMeInfo project

Հրազդանի քաղաքապետարան

Cases

Case #3061

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 14.07.2020

Request Date 01.07.2020

Response date 06.07.2020

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Անձնական տվյալներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հուլիսի 1-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել մարզկենտրոններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե ունի արդյոք համայնքապետարանն անձնական տվյալների մշակման ներքին ընթացակարգ և թե ինչ էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով է համայնքապետարանն իրականացնում անձնական տվյալների մշակումը։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

08.01.2021 #3185 - Ministry of Defense

Արցախյան պատերազմ և հաշմանդամություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 հունվարի 8-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե թե 2021 թ․ հունվարի 8-ի դրությամբ 2020 թ․ Արցախյան պատերազմի հետևանքով քանի անձ է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.