GiveMeInfo project

Աշտարակի քաղաքապետարան

Cases

Case #3059

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 14.07.2020

Request Date 01.07.2020

Response date 07.07.2020

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Անձնական տվյալներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հուլիսի 1-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել մարզկենտրոններ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե ունի արդյոք համայնքապետարանն անձնական տվյալների մշակման ներքին ընթացակարգ և թե ինչ էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով է համայնքապետարանն իրականացնում անձնական տվյալների մշակումը։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

10.02.2023 #3467 - Երևանի քաղաքապետարան

Հարկադիր կատարում։ 2023 թվականի փետրվարի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից 2022, 2023 թվականների ընթացքում որքա՞ն գումար է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.