GiveMeInfo project

Corruption Prevention Commision

Cases

Case #3042

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 15.06.2020

Request Date 05.06.2020

Response date 08.06.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Հայտարարագրեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի ապրիլի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով` խնդրելով տեղեկացնել, թե 2020 թ. հունիսի 5-ի դրությամբ հայտարարատու քանի անձ չի ներկայացրել հայտարարագիր։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

30.06.2020 #3058 - Arabkir administrative district

COVID-19: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի հունիսի 30-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ խնդրելով տրամադրել 2020 թվականի վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված այն ծրագրերի/միջոցառումների ցանկը, որոնք հետաձգվել կամ չեղարկվել են Նոր...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.