GiveMeInfo project

National Security Service

Cases

Case #2931

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 19.02.2020

Request Date 14.01.2020

Response date 20.01.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.06.2020 #3048 - Corruption Prevention Commision

Հայտարարագրեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի ապրիլի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով` խնդրելով տեղեկացնել, թե 2020 թ. հունիսի 5-ի դրությամբ հայտարարատու քանի անձ չի ներկայացրել հայտարարագիր։ Ստացած պատասխանը համարելով թերի՝ ԻԱԿ-ը...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.