GiveMeInfo project

Kentron administrative district

Cases

Case #2906

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 17.01.2020

Request Date 12.12.2019

Response date 17.12.2019

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Լրագրողի հարցում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Հրապարակ» օրաթերթի լրագրող Կորյուն Սիմոնյանը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: Լրագրողը 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում, որը սակայն մնացել է անպատասխան: ԻԱԿ-ը դեկտեմբերի 12-ին հարցում էր ուղարկել Կենտրոն վարչական շրջան՝ խնդրելովտրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ պատճառով և ինչ իրավական հիմքով են վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալներն ազատվել աշխատանքից: ԻԱԿ-ը խնդրել էր նաև տրամադրել ղեկավարի և վերջինիս տեղակալներ Արմեն Ազիզյանի ու Նիկոլայ Սարբեկյանի կենսագրական տվյալները:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.08.2020 #3155 - UNDP

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել քաղաքացի Մովսես Արիստակեսյանը՝ խդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: 2020թ․ օգոստոսի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր՝ խնդրելով տեղեկություններ տրամադրել, թե արդյոք դիտարկվել է Մովսես Արիստակեսյանի՝...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.