GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2879

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 28.12.2019

Request Date 19.12.2019

Response date 24.12.2019

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Պետական գնումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել քաղաքապետարանը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և տրամադրել պաշտոնական կայքի այն ենթաէջի հղումը, որտեղ հրապարակված են 2019 թվականին կատարած բոլոր գնումների պայմանագրերը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.