GiveMeInfo project

«Քեթրին գրուպ» ՍՊԸ

Cases

Case #286

Response type Mute refusal

Request type Oral

Entry date 17.07.2011

Request Date 08.06.2011

Full Name Գևորգ Հայրապետյան

Case Description Իրավաբան Գ. Հայրապետյանը զանգել էր "Քեթրին Գրուպ" ՓԲԸ և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ կազմակերպության դեմ 2010թ.-ին տեղի ունեցած դատական գործերի վերաբերյալ: Գ. Հայրապետյանին հայտնել են, որ հարցերին կարող է պատասխանել կազմակերպության իրավաբանը և խոստացել են, որ իրավաբանը կզանգի: Սակայն, "Քեթրին Գրուպ" ՓԲԸ-ի իրավաբանը հետադարձ չի զանգել:← Back to list

Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.05.2022 #3398 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Պատերազմ և ջրային ռեսուրսներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Կանաչ Հայաստան» բնապահպանական, կրթական ՀԿ-ն՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ՀԿ-ն ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 44-օրյա...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.