GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2852

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 06.11.2019

Request Date 24.10.2019

Response date 29.10.2019

Full Name «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ

Case Description «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել Հանրային իրազեկման և մոնիթորինգի կենտրոնը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: ՀԿ-ն Դալմայի այգիների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու հարցմամբ քաղաքապետարան է դիմել 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ին: Սեպետեմբերի 27-ին ՀԿ-ն ստացել է պատասխան գրություն, որով սակայն Երևանի քաղաքապետարանը չի տրամադրել լիարժեք պատասխան:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան կրկնակի հարցմամբ:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.