GiveMeInfo project

Ministry of Education,Science, Culture and Sport

Cases

Case #2833

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 22.10.2019

Request Date 16.10.2019

Response date 17.10.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական ավտոմեքենա ունի Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը և տրամադրել մեքենաների ցանկը՝ նշելով յուրաքանչյուր մեքենայի մակնիշը և պետհամարանիշը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

28.10.2022 #3460 - The RA Police

Համակարգչային հանցագործություններ:2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Ոստիկանությանը՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ, 2020, 2021, 2022 թվականներին Հայաստանում գրանցված և բացահայտված համակարգչային հանցագործության դեպքերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.