GiveMeInfo project

Լոռի

Cases

Case #2805

Response type Mute refusal

Request type Electronic

Entry date 17.01.2020

Request Date 23.09.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description E-request: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 23-ին դիմել էր Լոռու մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, որ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքի «Դիմեք մեզ և տեղեկատվության ազատություն. գրել առցանց նամակ» բաժնում տեղադրված է Էլեկտրոնային հարցումների միասնական e-request հարթակի հղումը: Հղմանը նախորդող տեքստում որպես ի գիտություն նշվում է. «Հարգելի այցելու, կայքի միջոցով ուղարկված Էլեկտրոնային նամակները չեն կարող համարվել պաշտոնական, դրանք բացառապես տեղեկատվական բնույթ ունեն և ենթակա չեն պաշտոնական ընթացակարգով քննության»: ՀՀ Սահմանադրության 42-րդ և 51-րդ հոդվածների և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի` խնդրում ենք տեղեկացնել, թե ինչ իրավական հիմքով է մարզպետարանը հրաժարվում էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված գրությունը համարել պաշտոնական, այն դեպքում, երբ Կառավարության 2015 թվականի 1204-Ն որոշման համաձայն՝ Էլեկտրոնային դիմումը, հարցումը կամ բողոքը պետ է պարտադիր կարգով քննության առնվի:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.