GiveMeInfo project

Judical department of the Republic of Armenia

Cases

Case #2735

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 25.06.2019

Request Date 04.06.2019

Response date 14.06.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Հայց ընդդեմ ԶԼՄ-ների: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրնոը 2019 թվականի հունիսի 4-ին դիմել էր ՀՀ դատական դեպարտամենտ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե 2018 թվականի մայիսի 1-ից մինչև օրս քանի հայց է ներկայացվել ընդդեմ ԶԼՄ-ների զրպարտության և/կամ վիրավորանքի հիմքով:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

17.09.2019 #2785 - The RA Police

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը, ազգանունը, իր հետ կապի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.