GiveMeInfo project

Ministry of Foreign Affairs

Cases

Case #2731

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 10.06.2019

Request Date 23.05.2019

Response date 04.06.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Քաղաքացու հարցում:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էին դիմել քաղաքացիներ Եվգենյա, Անուշ և Լիանա Դրամփյանները խնդրելով աջակցել իրենց տեղեկություն ստանալու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կնետրոնը 2019 թ.-ի մայիսի 23-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին,թե տրամադրել այն աղբյուրներ որտեղ առկա են 2018թ.-ից հետո ՀՀ պաշտոնական դիրքրոոշումը մշակույթի դիվանագիտության վերաբերյալ, նշել,ինչ կոնկրետ ծրագրեր կան, որոնք հնարավորություն են տալիս հայաստանցի մշակույթային գործիչներին ներկայացնել իրենց և իրենց աշխատանքը արտերկրում և ինչպես կարող են մշակությաին գործիչները ծանոթանալ այդ գործերին և դրանց մասնակցելու ընթացակարգին:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2734 - Երևանի քաղաքապետարան

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Սոնա Քյարունցը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որքան գումար է հատկացվել օպերայի տարածքների կանաչապատման համար և որքան է ծախսվել 2019 թվականին:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.