GiveMeInfo project

Ministry of Education,Science, Culture and Sport

Cases

Case #2722

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 03.06.2019

Request Date 16.05.2019

Response date 22.05.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Դավիթ Լևոնյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Կրթության և գիտության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկության այն մասին, թե որքան գումար է նախատեսվել 2019 թվականի պետբյուդջեից ՀՀ դպրոցների վերանորոգման/հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով և որ դպրոցներում է նախատեսված հիմնանորոգում/վերանորոգում իրականացնել 2019 թվականի ընթացքում:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2734 - Երևանի քաղաքապետարան

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Սոնա Քյարունցը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որքան գումար է հատկացվել օպերայի տարածքների կանաչապատման համար և որքան է ծախսվել 2019 թվականին:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.