GiveMeInfo project

Avan administrative district

Cases

Case #2715

Response type Unjustified refusal

Request type Electronic

Entry date 28.05.2019

Request Date 16.05.2019

Response date 27.05.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Քաղաքացու հարցում:Քաղաքացի Վերա Հայրյանը դիմել էր Ավան վարչական շրջան խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե երբ եք տեղադրելու լուսացույց Ավան վարչական շրջանի Ռուբինյանց վերջնամասի խաչմերուկում :← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

17.09.2019 #2785 - The RA Police

ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր ՀՀ ոստիկանություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձը (խնդրում ենք նշել անունը, ազգանունը, իր հետ կապի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.